Onderzoeken

Vanuit een goed persoonlijk contact voeren wij diverse onderzoeken uit op het gebied van water, mest, grond en gewas. Deze onderzoeken voeren we voornamelijk uit voor veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Hierbij leveren we maatwerk. Een grondonderzoek bij een veehouder is immers anders dan bij een akkerbouwer. Voor iedere doelgroep hebben we de juiste expertise in huis.

Grond onderzoek

Hoe geschikt is uw grond voor de gewassen die u wilt telen? Met een grondonderzoek wordt er in kaart gebracht wat de bemestingswaarde van de grond is. Op basis van dit grondonderzoek ontvangt u een gedegen bemestingsadvies afgestemd op uw gewassen. Optioneel kunt u ook de hoeveelheid mineralen in de bodem laten onderzoeken.

Bemestingsadvies 

Nadat wij een monstername hebben uitgevoerd, wordt het monster geanalyseerd in ons eigen laboratorium. Op basis van de analyseresultaten wordt het bemestingsadvies voor u op maat geformuleerd. Vraag een monstername bij ons aan en wij kunnen u antwoord geven op de vraag wat de samenstelling van uw grond is. Zo kunt u hier op anticiperen voor het huidige seizoen. Neem contact met ons op via het formulier of bel 0541-200100.

Grondonderzoek in de veehouderij

In de veehouderij heeft u te maken met de derogatie en de fosfaatdifferentiatie. De derogatie is een “uitzondering“ op de mestwetgeving die geldt in Europa. Deze “uitzondering” is door de Europese Commissie aan Nederland verleent. Afhankelijk van enkele regels mag de stikstof uit dierlijke mest, per hectare, meer dan 170 kg bevatten. De fosfaatdifferentiatie geeft aan hoeveel fosfaat u extra mag gebruiken op uw land en dat is afhankelijk van het aandeel fosfaat in uw grond. Middels onze grondanalyse delen wij percelen grond in op fosfaat klassen. Hoe lager de fosfaatklasse, hoe hoger de fosfaatgebruiksruimte is. Stikstof en fosfaat zitten onder andere in dierlijke mest. Wij analyseren uw grond onder andere op pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Dit resulteert in een praktisch bemestingsadvies aan de hand van de resultaten die de uit bodemanalyse komen.

Grondonderzoek in de akkerbouw

Hoeveel mest of kalk heeft uw grond nodig om een optimale gewasopbrengst te krijgen? Wat is de samenstelling van uw grond? Welk gewas groeit het beste op welke grond en hoeveel moet er bemest worden? U ontvangt bij ons grondonderzoek een overzichtelijk bemestingsadvies voor een optimale gewasopbrengst. .

Grondonderzoek voor loonbedrijven

Als loonwerker bent u dagelijks bezig met het bewerken van kostbare gronden en gewassen. Kennis van de bodem en bemesting is dan noodzakelijk. Wij kunnen voor u de monstername en de analyse uitvoeren. Standaard bij elk grondonderzoek krijgt u een overzichtelijk bemestingsadvies, zodat u uw werk optimaal kunt uitvoeren en met uw klanten een operationeel plan kunt opstellen.

 

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Gewas onderzoek

Middels gewasonderzoek onderzoeken we de voederwaarde van ingekuild gras of maïs voor uw dieren. Op basis van deze voederwaarde kan besloten worden hoeveel en welk soort krachtvoer bijgevoerd wordt met verschillende vitamines en mineralen. Om zo tot een volledig rantsoen voor uw dieren te komen. Gewasonderzoek staat hiermee aan de basis voor het totale rantsoen. Gewasonderzoek is verplicht als u deelneemt aan de Kringloopwijzer en BEX (bedrijfsspecifieke excretie).

Ruwvoeranalyse

Een ruwvoeranalyse is een belangrijk onderdeel binnen het gewasonderzoek in de veehouderij. Hiermee wordt de kwaliteit van het ruwvoer getest, maar ook de verhoudingen energie, eiwit en suikers en het percentage droge stof. Met een ruwvoeranalyse kunt u een uitgebalanceerd rantsoen samenstellen voor uw dieren. Dit om een zo hoog mogelijke melkproductie te realiseren en uw dieren gezond te houden. Alles valt of staat met een gedegen ruwvoeranalyse. Onder ruwvoeranalyse vallen onder andere de hooianalyse, maïsanalyse en grasanalyse.

Gewasonderzoek in de veehouderij

Gewasonderzoek is belangrijk voor de rantsoenberekening en de gezondheid van uw vee. Is er extra voeding nodig en wat moet dat dan zijn? Dat maken we inzichtelijk middels een ruwvoeranalyse van uw maïs of hooi.

Gewasonderzoek voor loonbedrijven

Een loonwerker helpt de veehouder en akkerbouwer met het verkrijgen van goed gewas, geproduceerd voor dierlijke of menselijke voeding. Kennis van bodem, gewas, mest en water is daarbij essentieel. Dumea Agro Advies levert de loonwerker de analyses van het gewasonderzoek en die kan vervolgens samen met de veehouder of akkerbouwer overleggen wat het beste is om te doen als het gaat om het samenstellen van een rantsoen.

Gewasonderzoek in de akkerbouw

Voor akkerbouw is het doen van een gewasonderzoek van wezenlijk belang. Met dit onderzoek kan de akkerbouwer de kwaliteit van zijn geoogste producten aantonen. Een erg belangrijk gegeven om de geoogste producten in het rantsoen van dieren te kunnen plaatsen. Met gewasonderzoek tonen we tijdens de teelt ook aan welke onderdelen extra aandacht vereisen en of er plantenziekten of schimmels zijn ontstaan die bestreden moeten worden.

 • Een vaste contactpersoon.
 • Eerlijke prijzen.
 • Onderzoeken en rapportages die voldoen aan de wet- en regelgeving.
 • Maatwerk.

Iedere monstername en analyse voeren we op een professionele wijze uit. Heeft u vragen of wilt u een gewasonderzoek laten uitvoeren, vul het formulier in of bel 0541 - 200 100.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Mest onderzoek

Met mestonderzoek brengen we in kaart welke mineralen de mest bevat en dus wat de samenstelling is van mest. Het gaat dan om stikstof, fosfaat en kalium. Deze hoeveelheden variëren enorm per bedrijf. De optimale inzet van (drijf)mest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Mestonderzoek in de veehouderij

Om te weten hoe u de mest effectief kunt inzetten, is het van belang om de samenstelling ervan te weten. Met mestonderzoek leveren we gegevens over onder andere de droge stof, stikstof, fosfaat en mineralen. Een vrijwillige mestanalyse kan aan de basis liggen van de mest die u voornemens bent om af te voeren. Daarnaast kunt u op basis van de resultaten van de mestanalyse beter aansluiten op uw bemestingsplan.

Mestonderzoek in de akkerbouw

Als akkerbouwer kun je te maken hebben met precisiebemesting. Het is dan belangrijk om te weten hoeveel mineralen de mest bevat en hoeveel er bemest moet worden om een optimale opbrengst en kwaliteit te realiseren. te krappe of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst van gewassen.

Zelf mestmonsters nemen

U kunt ook zelf mestmonsters nemen en die naar ons toe sturen. Wij hebben een geaccrediteerd, door RVO erkend, laboratorium om mestonderzoeken uit te voeren. Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek binnen de agrarische sector. Het gehele traject, van monsterneming tot rapportage voeren wij graag voor u uit. Indien u zelf mestmonsters wilt nemen is het belangrijk om vooraf met ons contact op te nemen. Denk hierbij aan afstemming over onder andere de juiste verpakking om de mest op te sturen en de monsterhoeveelheid (500ml).

Bemestingsadvies via Dumea Agro Advies

Of u akkerbouwer of veehouder bent, mest is een belangrijke schakel binnen uw bedrijf. Wij onderzoeken naast mest ook water, gewas en grond. Onze onderzoeken resulteren in een overzichtelijke rapportage en indien gewenst een passend advies voor u. Onze onderzoeken en rapportages voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Neem contact met ons op via het formulier of bel 0541- 200 100.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Water onderzoek

Water is een belangrijke schakel in ieder bedrijf. Het wordt door veehouders als veedrinkwater of spoelwater gebruikt en door akkerbouwers voor beregening. Water moet aan verschillende eisen voldoen. Onder andere als u aangesloten bent bij KKM (Keten Kwaliteit Melk), IKB Vitaal Kalf, Beter Leven en/of Global Gap.

Wateronderzoek in de veehouderij

Dieren moeten altijd en gemakkelijk toegang hebben tot vers drinkwater. Binnen veel kwaliteitssystemen kan een veehouder hier zelfs op afgerekend worden. Logisch, want waterkwaliteit heeft invloed op de gezondheid, melkproductie en de groei van het dier. Middels het wateronderzoek weet u of het water geschikt is als drinkwater voor uw vee en worden de geanalyseerde parameters getoetst aan het geldende kwaliteitssysteem (KKM, IKB, Vitaal Kalf, Beter leven en/of Global Gap)

Wateronderzoek in de akkerbouw

Water moet ook in de akkerbouw voldoen aan verschillende eisen. Denk hierbij aan de Global Cap (voor voedselveiligheid), VKL (Voedselkwaliteit loonwerk) en eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wilt u weten of uw oppervlakte- of grondwater geschikt is voor het doel waar u het voor wilt inzetten? Wij onderzoeken het graag voor u.

Zelf watermonsters nemen

Of u zelf een watermonster kunt nemen, hangt af van het soort watermonster. Voor bepaalde analyses mag alleen een geaccrediteerde monsternemer het monster afnemen. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag op weg. De watermonsters die u zelf mag nemen kunt u altijd naar ons toe sturen. Let er hierbij wel op dat de watermonsters in een schone flessen worden aangeleverd.

Wateronderzoek via Dumea Agro Advies

Wij analyseren watermonsters voor veehouders, akkerbouw en loonwerk. Wij nemen de monsters en analyseren het in ons eigen laboratorium. Onze monsternemers zijn professioneel en geschoold volgens de geldende wet- en regelgeving. Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om ons contactformulier in te vullen op de site of bel 0541-200100.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Overige onderzoek

Naast de reguliere onderzoeken en monsternames voeren wij ook onderzoeken uit op maat. Heeft u een specifieke onderzoeksvraag? Neem dan contact met ons op via 0541 - 200 100. Samen bekijken we de mogelijkheden.

 

Vragen over onze onderzoeken

 

Waarom Dumea Agro Advies?

 • Persoonlijk contact

  Direct contact met uw vaste contactpersoon

 • Eerlijke prijzen

  Onze onderzoeken en adviezen hebben een prima prijs-kwaliteit verhouding

 • Praktisch advies

  Met ons advies kunt u direct aan de slag

 • Geaccrediteerde analyse

  Onze onderzoeken en rapportages voldoen aan de wet- en regelgeving

 • Professionele monstername en analyse

  Iedere monstername en analyse wordt uiterst professioneel uitgevoerd

 • Maatwerk

  Indien nodig stemmen we het onderzoek af op uw specifieke vraag